Polityka prywatności

Ta strona zawiera wszystkie informacje związane z warunkami prawnymi, które określają relacje między użytkownikami a osobą odpowiedzialną za witrynę https://meltio3d.com.

Wszyscy użytkownicy muszą zapoznać się z treścią tej strony i wyrazić na nią zgodę, zanim będą mogli kontynuować przeglądanie pozostałej części witryny.

Odpowiedzialny za przetwarzanie danych osobowych użytkownika

SKIEROWANY METAL 3D SL
Pełna nazwa: Angel Llavero Lopez de Villalta, zwana dalej Direct Metal 3D SL.
NIF: B23802531.
Adres: C / Navas de Tolosa 4-6, Block 1, 1ºC 23003 JAEN.
E-mail: [email protected].

Direct Metal 3D SL, jako odpowiedzialny za tę stronę internetową, zobowiązuje się do przetwarzania informacji swoich użytkowników z pełną gwarancją i przestrzegania krajowych i europejskich wymogów regulujących gromadzenie i wykorzystywanie danych osobowych, przestrzegając w ten sposób ustawy organicznej 15/1999 z dnia 13 grudnia o ochronie danych osobowych (LOPD) oraz dekretu królewskiego 1720/2007 z dnia 21 grudnia, znanego jako przepisy dotyczące rozwoju LOPD.

Jest również zgodny z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych (RGPD), a także z ustawą 34/2002 z dnia 11 lipca o usługach społeczeństwa informacyjnego i handlu elektronicznym (LSSI lub LSSICE).

Direct Metal 3D SL zastrzega sobie prawo do modyfikowania, w dowolnym momencie, bez uprzedniego powiadomienia i informowania o zmianach po ich wprowadzeniu, zarówno prezentacji i konfiguracji strony internetowej https://meltio3d.com, jak i niniejszych informacji prawnych.

Informacje zbierane od użytkowników i ich cel:

https://meltio3d.com posiada szyfrowanie SSL TLS v.1.2, które umożliwia bezpieczne przesyłanie danych osobowych za pośrednictwem standardowych formularzy kontaktowych.

Gdy użytkownik łączy się z tą witryną, aby wysłać właścicielowi wiadomość e-mail, zapisać się do newslettera lub zawrzeć umowę, przekazuje szereg informacji, za które odpowiada Direct Metal 3D SL.

Informacje te mogą obejmować dane osobowe, takie jak adres IP, imię i nazwisko, adres fizyczny, adres e-mail, numer telefonu, lokalizacja… i w żadnym wypadku nie są to szczególnie chronione dane osobowe.

Podając te informacje, użytkownik wyraża zgodę na ich gromadzenie, wykorzystywanie, zarządzanie i przechowywanie przez Direct Metal 3D SL w sposób opisany na tej stronie:

 • Formularze kontaktowe: przechowywane są następujące dane osobowe: Imię i Nazwisko, Email, Telefon i Adres IP; Dane te będą wykorzystywane do rozwiązywania wątpliwości, zapytań i odpowiadania na wszelkiego rodzaju wiadomości przesyłane za pośrednictwem formularza, a także do wysyłania promocji i ofert specjalnych.
 • Formularze subskrypcji treści: przechowywane są następujące dane osobowe: Imię i nazwisko, adres e-mail, telefon i adres IP; Takie dane będą wykorzystywane do zarządzania listą subskrypcji, wysyłania biuletynów, promocji i ofert specjalnych.
 • Osadzone treści z innych stron internetowych: strony https://meltio3d.com mogą zawierać osadzone treści (np. filmy, obrazy, artykuły itp.). Zawartość osadzona z innych stron internetowych zachowuje się tak samo, jak gdyby użytkownik odwiedził je bezpośrednio. Takie witryny mogą gromadzić dane o użytkowniku, wykorzystywać pliki cookie, osadzać śledzenie stron trzecich i monitorować ich interakcję z osadzoną treścią, w tym monitorować ich interakcję z osadzoną treścią, jeśli mają konto lub są połączeni z tą witryną.
 • Portale społecznościowe: Direct Metal 3D SL ma profile w niektórych głównych sieciach społecznościowych w Internecie. Przetwarzanie, które Direct Metal 3D SL przeprowadzi z danymi osobowymi w każdej z wyżej wymienionych sieci społecznościowych, będzie co najwyżej takie, na jakie pozwala sieć społecznościowa dla profili firmowych. W związku z tym Direct Metal 3D SL może informować, gdy prawo tego nie zabrania, swoich obserwujących w dowolny sposób, na jaki pozwala sieć społecznościowa, o swoich działaniach, prezentacjach, ofertach, a także zapewniać spersonalizowaną obsługę klienta. Direct Metal 3D SL w żadnym wypadku nie będzie pozyskiwać danych z sieci społecznościowych, chyba że uzyskano na to wyraźną zgodę użytkownika.

Podsumowując, celem przetwarzania danych będzie wyłącznie dostarczanie użytkownikom informacji lub usług, o które proszą, a także informowanie o nowościach, które mogą ich zainteresować.

Prawa użytkownika

Poniżej wymieniono prawa użytkowników sieci, z których mogą oni skorzystać, kierując pisemną wiadomość do Campus Científico Linares, Ronda Sur s/n lub na adres [email protected], załączając w obu przypadkach kserokopię DNI (lub podobnego dokumentu tożsamości) użytkownika lub osoby upoważnionej jako przedstawiciel prawny użytkownika.

 • Prawo do żądania dostępu do danych osobowych.
 • Prawo do żądania sprostowania danych osobowych w przypadku, gdy są one nieprawidłowe.
 • Prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, w którym to przypadku będą one przechowywane przez Direct Metal 3D SL wyłącznie w celu dochodzenia lub obrony roszczeń.
 • Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, z wyjątkiem sytuacji, w których z ważnych i uzasadnionych przyczyn lub w celu dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń dane muszą być nadal przetwarzane.
 • Prawo do przenoszenia danych osobowych.
 • Prawo do usunięcia danych osobowych, które, o ile nie jest to konieczne ze względów prawnych, zostaną usunięte po potwierdzeniu przez wnioskodawcę.
 • Prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie w dowolnym konkretnym celu, bez wpływu na zgodność z prawem leczenia opartego na zgodzie przed jej wycofaniem.

Procedura reklamacyjna

Jeśli użytkownik uzna, że istnieje problem ze sposobem przetwarzania jego danych, może skierować swoje roszczenia do [email protected] w celu jak najszybszego naprawienia sytuacji lub do odpowiedniego organu ochrony danych, którym w przypadku Hiszpanii jest Hiszpańska Agencja Ochrony Danych.

Ponadto, jako dowód dobrej wiary, platforma rozstrzygania sporów zapewniana przez Komisję Europejską jest dostępna dla wszystkich użytkowników sieci.

Obowiązki użytkownika

Uzyskanie dostępu i/lub korzystanie z witryny https://meltio3d.com jest warunkiem zaakceptowania przez użytkownika, od tego momentu, w pełni i bez zastrzeżeń, niniejszej informacji prawnej w odniesieniu do niektórych usług i treści witryny.

Użytkownik zgadza się korzystać z witryny, jej usług i treści bez naruszania obowiązującego prawa, dobrej wiary i porządku publicznego. Zabronione jest korzystanie ze strony internetowej w celach niezgodnych z prawem lub szkodliwych, lub które w jakikolwiek sposób mogą spowodować uszkodzenie lub utrudnić normalne działanie strony internetowej.

Ponadto użytkownik gwarantuje, że dane osobowe podane za pośrednictwem formularzy są prawdziwe i odpowiadają jego rzeczywistej sytuacji, mając obowiązek aktualizowania swoich danych przez cały czas, ponosząc wyłączną odpowiedzialność za niedokładność dostarczonych danych i za szkody, które mogą z tego powodu spowodować Direct Metal 3D SL.

W odniesieniu do zawartości tej strony internetowej jest to zabronione:

Jego powielanie, dystrybucja lub modyfikacja, całkowita lub częściowa, chyba że użytkownik posiada pisemną zgodę jego prawowitego właściciela.
Wszelkie naruszenia praw dostawcy lub jego prawowitego właściciela.
Jego wykorzystanie do celów komercyjnych lub reklamowych.

Korzystając z witryny https://meltio3d.com, użytkownik zgadza się nie podejmować żadnych działań, które mogłyby zaszkodzić wizerunkowi, interesom i/lub prawom Direct Metal 3D SL lub osób trzecich, a także nie uszkadzać, wyłączać ani przeciążać witryny w celu uniemożliwienia jej normalnego użytkowania.

Ochrona danych

 • Dane zdezagregowane: dane zdezagregowane będą przechowywane bez okresu usuwania.
 • Dane subskrybentów kanału pocztą elektroniczną: od momentu subskrypcji do momentu rezygnacji z subskrypcji.
 • Dane subskrybentów newslettera: od momentu zapisania się użytkownika do momentu rezygnacji z subskrypcji.
 • Dane użytkownika przesłane przez Direct Metal 3D SL na strony i profile w sieciach społecznościowych: od momentu wyrażenia zgody przez użytkownika do momentu jej wycofania.
  Bezpieczeństwo danych

Direct Metal 3D SL stosuje odpowiednie środki bezpieczeństwa w celu wykrywania wirusów, ataków siłowych i wstrzykiwania kodu.

Użytkownik musi jednak mieć świadomość, że środki bezpieczeństwa systemów komputerowych w Internecie nigdy nie są w 100% niezawodne, a zatem Direct Metal 3D SL nie może zagwarantować braku wirusów lub innych elementów, które mogą powodować zmiany w systemach komputerowych użytkownika (oprogramowaniu i sprzęcie) lub w dokumentach elektronicznych i plikach w nich zawartych.

Mimo to, w celu zagwarantowania bezpieczeństwa i prywatności danych osobowych swoich użytkowników, https://meltio3d.com posiada aktywny system bezpieczeństwa, który raportuje aktywność użytkowników i ewentualne luki w zabezpieczeniach systemu.

W przypadku naruszenia bezpieczeństwa Direct Metal 3D SL zobowiązuje się poinformować użytkowników w ciągu maksymalnie 72 godzin.